Na temelju čl. 2 Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Kutine(„Službene novine Grada Kutine“ br. 5/03.,10/04. i 4/07.) i  Zaključka Poglavarstva Grada Kutine  od 19. veljače 2009. godine, KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o., donose slijedeći 

 

 

 

T R Ž N I    R E D

 

 

 

1. OPĆE ODREDBE

 

                                  

 Članak 1.

 

Ovim tržnim redom uređuju se opći uvjeti obavljanja djelatnosti gradske tržnice na malo (u daljnjem tekstu tržnice) kojom upravljaju  Komunalni servisi Kutina d.o.o.  i to:

 

 • Lokacija gradske tržnica, odnosno objekta (prostora i zgrade) koji služi obavljanju djelatnosti koje su predmetom poslovanja tržnice

 

 • radno vrijeme tržnice,

 

 • predmet poslovanja (djelatnosti) tržnice i uvjeti obavljanja djelatnosti koje su predmetom poslovanja tržnice,

 

 • pravila ponašanja, te prava i obveze svih sudionika događanja na tržnici,

 

 • odgovornosti  sudionika događanja na tržnici za štete koje bi mogle biti prouzrokovane njihovim radnjama, odnosno propuštanjem obavljanja radnji koje su bili dužni obaviti ili njihovim ponašanjem na tržnici,

 

 • obveze i ovlasti organizatora tržnice, odnosno ovlaštenih djelatnika tržnice i mjere koje će organizator tržnice, odnosno ovlašteni djelatnici tržnice poduzimati u slučajevima nepridržavanja odredbi  Tržnog reda,

 

 • mjere kojima se osigurava nesmetan i kontinuiran protok roba i usluga u svim dijelovima tržnice

 

 • mjere za zaštitu osnovnih prava građana koji kao potrošači kupuju na tržnici,

 

 • posebne odredbe što proizlaze iz specifičnosti, tradicija i navika u proizvodnji i prometu roba u Gradskoj tržnici Kutina, odnosno županiji Sisačko-moslavačkoj

 

 • druge odredbe u vezi s funkcioniranjem  gradske tržnice u Kutini.

 

Odredbe ovog tržnog reda sastavni su dio svih pojedinačnih ugovora koje Komunalni servisi Kutina d.o.o. sklapaju s korisnicima usluga, a obvezuju i građane koji se kao kupci na tržnici ili na druge načine, bez formalno sklopljenog pisanog ugovora, koriste uslugama Gradske tržnice Kutina.

 

Članak 2.

 

Izrazi korišteni u ovom Tržnom redu imaju slijedeća značenja:

 

 1. Izraz opći uvjeti obavljanja djelatnosti podrazumijeva opće uvjete ugovora u smislu  odredbi članka 247, 248 i 249. Zakona o obveznim odnosima.

 

 1. Izraz tržnica (u širem smislu) podrazumijeva prodajni objekt (prostor i/ili zgrade) u  kojemu se,  prema unaprijed utvrđenim pravilima i uz naplatu, osiguravaju propisani  minimalno-tehnički,  sanitarno-higijenski,  zdravstveni  i  drugi uvjeti  za obavljanje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na malo  i  prodaje druge trgovačke robe, odnosno za obavljanje djelatnosti trgovine na malo za neodređeni veći broj fizičkih i pravnih osoba.

 

      Izraz tržnica u širem smislu obuhvaća:

·       tržne centre - trgovački centar otvorenog tipa s tržnicom što podrazumijeva cjelinu kojoj je glavno obilježje koncentracija različitih vrsta prodavaonica i drugih oblika prodaje različitih trgovačkih struka i ponuda različitih vrsta usluga uz dominantnu  (zatvorenu, natkrivenu ili otvorenu) tržnicu centralno upravljanje i određeni broj zajedničkih funkcija (npr. skladišta, parkirališta, komunikacije za transport  roba,  pješačke komunikacije, sanitarni prostori i dr.)

 

 • tržnice (u užem smislu) - što podrazumijeva uređena poslovno-prodajna mjesta na kojem je organizirana prodaja poljoprivrednih i drugih proizvoda na klupama i štandovima ili na drugim vrstama prodajnih mjesta (rashladne vitrine, rashladne škrinje, boksevi, prodajna mjesta za prodaju voluminoznih proizvoda kao što su npr. lubenice, novogodišnja drvca, presadnice, cvijeće, i sl.), s pratećom infrastrukturom koja osigurava minimalno tehničke i druge uvjete propisane  za takvu vrstu prodajnih objekata.  Tržnica može biti zatvorena, natkrivena ili otvorena.

 

 • pod izrazom tržnica podrazumijevaju se i ribarnice kod kojih je prodaja organizirana na način uobičajen na tržnicama (putem klupa, bazena, rashladnih vitrina itd.), te  prigodne prodaje organizirane na jednak način.

 

 1. Predmet poslovanja tržnica su gospodarske djelatnosti iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti za obavljanje kojih je organizator tržnice registriran.

 

 1. Organizator tržnice je trgovačko društvo (odnosno druga pravna ili fizička osoba) koja  upravlja tržnicom.

 

 1. Korisnici usluga tržnice su fizičke i pravne osobe koje na tržnicama izravno prodaju  vlastite proizvode  ili usluge, odnosno koje se putem tržnica bave djelatnošću trgovine na osnovi odgovarajućeg ugovora zaključenog s organizatorom tržnice.

 

 1. Građani, u smislu odredaba ovog Tržnog reda, su fizičke osobe koje se kao kupci  (potrošači)  ili  na bilo koji drugi način,  bez formalnog ugovora zaključenog s organizatorom tržnice, koriste tržnicom.

 

 1. Sudionici događanja na tržnicama su sve fizičke osobe (građani, korisnici usluga tržnice , osoblje tržnice i dr.) koje su tijekom radnog vremena tržnice nazočne na tržnici bez obzira na trajanje i razloge njihove nazočnosti.

 

 1. Izraz prodajni prostori tržnice podrazumijeva sve prostore u funkciji tržnice (u širem  smislu riječi)  na kojima se u bilo kojem obliku,  obavlja prodaja roba ili usluga,  a  naročito:
 2. poslovne prostorije u sklopu tržnice - tržnog centra (prodavaonice svih vrsta i namjena, uključujući kioske i bokseve ) koji predstavljaju samostalne funkcionalne cjeline, odnosno koji sami za sebe udovoljavaju minimalnim tehničkim i drugim uvjetima propisanim za prodavaonice, te druge poslovne prostorije koje kao samostalne funkcionalne cjeline organizator tržnice daje u zakup korisnicima usluga tržnice,
 3. prostori na kojima su prodaje organizirane na klasičan tržnički način (tržnica u užem smislu riječi),
 4. prostori ribarnica, mesnica,
 5. prostori na kojima se organiziraju prigodne prodaje i drugo,

 

 1. Izraz prodajna mjesta na tržnicama podrazumijeva prostor i način prodaje karakterističan za poslovanje na tržnicama u užem smislu riječi, a naročito:
 2. tržne stolove, odnosno klupe svih vrsta (drvene, metalne, plastične i dr.),
 3. štandove svih vrsta
 4. kioske, boksove i skladišta koji su funkcionalno vezani za infrastrukturu tržnice kao  cjeline, odnosno koji sami za sebe ne udovoljavaju minimalnim tehničkim i drugim    uvjetima propisnim za poslovne prostorije,
 5. rashladne vitrine, ukoliko se koriste kao samostalna prodajna mjesta na prostoru tržnice u užem smislu riječi,
 6. posebne prostore (otvorene, natkrivene ili zatvorene) namijenjene prodajama roba koje  se radi svojih specifičnih svojstava ne mogu prodavati na standardnim prodajnim   mjestima tržnice (lubenice, prodaja iz vozila, novogodišnja drva, bačvarski i lončarski  proizvodi, žive životinje i dr.) i drugo.
 7. prostori za reklamiranje i oglašavanje

 

Članak 3

Trgovina na tržnicama obavlja se u skladu s važećim zakonskim propisima i odredbama ovog Tržnog reda.

Poljoprivrednici (individualni polj. proizvođači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva)  slobodno prodaju svoje proizvode na tržnicama u skladu s posebnim propisima i odredbama ovog tržnog reda.

 

 

 

 

     2.                    LOKACIJA  TRŽNICE

 

Članak 4

Komunalni servisi Kutina d.o.o.  (u daljnjem tekstu: organizator tržnice) upravljaju gradskom tržnicom na adresi: Tržna ulica 8, Kutina

 

Osim na navedenoj tržnici odredbe ovog Tržnog reda primjenjuju se i na svim drugim javnim prostorima kojima upravlja organizator tržnice.

 

 

 

 

 

3.                         RADNO VRIJEME TRŽNICE

 

 

Članak 5.

Gradska tržnica u Kutini posluje svakog dana osim na dane blagdana određene Zakonom.

 

 

Članak 6,

Radno vrijeme Tržnice u pravilu je:

 

- ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak              - 7 do 15 sati

- srijeda, subota                                              - 6 do 15 sati

- nedjelja                                                        - 7 do 12 sati

 

Kada za to postoje opravdani razlozi, Tržnica može temeljem odgovarajuće odluke organizatora tržnice poslovati i duže ili kraće od radnog vremena iz stavka 1.  ovog članka.

 

 

Članak 7.

Prodavaonice na Tržnicama posluju u skladu s radnim vremenom Tržnica.

Izuzetno od odredbe prethodnog stavka organizator tržnice može prodavaonicama iz prethodnog stavka odobriti radno vrijeme duže od propisanog radnog vremena Tržnice, ukoliko za to postoje organizacijske i tehničke mogućnosti.

 

                                                            

Članak 8.

Najkasnije 30 minuta  nakon završetka radnog vremena tržnice prodavači (korisnici usluga tržnice) dužni su vratiti preuzetu opremu i inventar i napustiti dodijeljeni im prodajni prostor, slobodan od roba, ambalaže i otpadaka.

 

Dostavna vozila moraju se po istovaru robe koji može trajati najduže 30 minuta. ukloniti sa prostora istovara.

 

Izvan radnog vremena tržnice, osim u vrijeme određeno za dopremu i otpremanje roba, nije dozvoljeno nikakvo odlaganje roba, ambalaže ili opreme korisnika usluge tržnice na tržnim prostorima osim u skladištima i hladnjačama tržnice, odnosno na drugim posebno u tu svrhu određenim prostorima tržnice.

 

 

 

 

4.             PREDMET POSLOVANJA I  UVJETI  OBAVLJANJA

                         DJELATNOSTI KOJE SU PREDMETOM

                                   POSLOVANJA TRŽNICE

 

Članak 9

Predmet poslovanja tržnice su prvenstveno gospodarske djelatnosti označene Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti kao područje poslovanje nekretninama,  iznajmljivanje,  poslovne usluge i to:

 

 • osiguravanje (davanjem na korištenje ili u zakup) prodajnog i drugog prostora tržnice

      (prodavaonica različitih tipova i namjena, bokseva, kioska i drugih prostorija i

      prostora za izlaganje i prodaju robe, skladišnog  prostora, manipulativnog prostora,

      parkirališnog prostora, pomoćnih prostorija, te drugih prostorija i prostora potrebnih

      korisnicima usluga tržnice),

 

 • osiguravanje (davanjem na poslugu) opreme i inventara tržnice potrebnih za obavljanje prodaje (stolovi, vage, kolica  i dr.),

 

 • osiguravanje propisanih tehničkih, sanitarno higijenskih, zdravstvenih i drugih uvjeta, te elementarnog reda i sigurnosti u prostorijama, odnosno na prostorima tržnice.

 

Članak 10.

Poslovne prostorije daju se korisnicima usluga tržnice u zakup temeljem ugovora o zakupu, a nakon provedenog javnog natječaja.

 

Prodajna mjesta na tržnicama organizator tržnice daje u zakup godišnje i dnevno. Godišnje temeljem ugovora o zakupu, a nakon provedenog internog natječaja, a dnevno povremenim korisnicima po dolasku na tržnicu, u skladu sa mogućnostima i kapacitetima prodajnih mjesta.

 

Za dnevni zakup organizator tržnice može koristiti i rezervirana prodajna mjesta  ukoliko njihov stalni korisnik nije započeo sa radom do 8,00 sati  ili za koje ima saznanje da ih taj dan njihov stalni korisnik neće koristiti.

 

Korisnicima usluga tržnice za sezonsku i prigodnu prodaju prodajna mjesta se dodjeljuju nakon provedenog internog natječaja, bez sklapanja ugovora o zakupu i na rok koji je određen u natječaju.

 

Oprema i inventar tržnice (vage, kolica i dr.) daju se korisnicima usluga tržnice, u pravilu na jednodnevnu poslugu (od početka do kraja propisanog dnevnog radnog vremena tržnice) uz plaćanje propisane dnevne naknade za tu uslugu.

 

 

Članak 11.

Prostornim rasporedom prodajnih mjesta organizator tržnice osigurava odvojene prostore za prodaju pojedinih skupina proizvoda koje prema važećim propisima nije dozvoljeno prodavati na istom prodajnom prostoru.

 

Prostornim rasporedom iz prethodnog stavka organizator tržnice prvenstveno osigurava dovoljan broj prodajnih mjesta različitih namjena za izravnu prodaju svih grupa poljoprivrednih proizvoda iz asortimana proizvodnje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (povrće i voće, mliječni proizvodi, ostali proizvodi životinjskog porijekla, ostali poljoprivredni proizvodi).

 

Prostorni raspored organizator tržnice može mijenjati u skladu s potrebama.

 

Organizator tržnice može odobriti individualnom poljodjelcu ili članu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrtniku ili trgovcu, koji uz pretežitu količinu jedne vrste proizvoda ima i manju količinu druge vrste proizvoda, koje bi inače morao prodavati na drugom – odvojenom prostoru, prodaju svih proizvoda na prodajnom mjestu na kojem prodaje pretežitu količinu svojih proizvoda.

 

Odredba prethodnog stavka ne odnosi se na prodaju proizvoda životinjskog podrijetla i drugih proizvoda koji se, zbog  svojih posebnih svojstava, obavezno moraju prodavati na za to posebno uređenim i opremljenim prostorima tržnice.

 

                   

Članak 12.

Na tržnicama nije dopušteno prodavati::

 

 • proizvode za koje su propisni posebni uvjeti koje treba ostvariti prije ili  prilikom iznošenja na prodaju,  ukoliko ti uvjeti u konkretnom  slučaju nisu ostvareni,
 • proizvode koji se prema važećim propisima smiju prodavati samo putem specijaliziranih prodavaonica, ukoliko na konkretnoj tržnici nije osigurana mogućnost takve prodaje,
 • druge proizvode za koje iz opravdanih razloga ili zakonskih razloga, postoji propisana zabrana prodaje na tržnicama

 

 

Članak 13. 

O konkretnom asortimanu proizvoda koji će se prodavati u poslovnim prostorijama koje korisnici usluga tržnice koriste temeljem ugovora o zakupu, odluku samostalno donosi korisnik usluge tržnice u skladu sa svojom registracijom djelatnosti, uvjerenjem nadležnog ureda državne uprave o minimalno tehničkim i drugim uvjetima za tržnicu odnosno konkretnu poslovnu prostoriju i važećim propisima.

 

Što je (nije) dopušteno prodavati na prodajnim mjestima na tržnici ocjenjuje nadležna služba odnosno ovlaštena osoba tržnice na osnovi uvjerenja nadležnog ureda državne uprave o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima kojima udovoljavaju konkretni prodajni prostori tržnice i važećih propisa.

 

U slučaju sumnje o tome da li korisnik usluga smije ili ne smije prodavati određene proizvode na dodijeljenom mu prodajnom mjestu, nadležna služba odnosno ovlaštena osoba tržnice zatražiti će i pribaviti o tome meritornu ocjenu nadležnog državnog tijela i postupiti u skladu s tom ocjenom.

 

Članak 14.

Uvjete obavljanja djelatnosti, odnosno pružanja usluga iz svog predmeta poslovanja sa cjenikom usluga tržnice organizator tržnice pobliže uređuje Odlukama Uprave u skladu s važećim propisima i odredbama ovog Tržnog reda.

 

Odlukom iz prethodnog stavka osiguravaju se jednaki uvjeti za sve korisnike usluga tržnice.

 

Izuzetno od odredbe prethodnog stavka Odlukom iz stavka 1. ovog članka mogu se predvidjeti odgovarajuće pogodnosti u odnosu na izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda  individualnih poljodjelaca odnosno obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kada za to postoje opravdani razlozi što proizlaze uz specifičnih uvjeta u proizvodnji ili izraženi interes jedinice lokalne samouprave, regije i sl.

 

Odlukom iz stavka 1. ovog članka organizator tržnice propisati će i mjere kojima se osigurava nesmetan protok roba i usluga, a naročito zabranu držanja prodajnih prostora odnosno prodajnih mjesta tržnice ukoliko ih držalac ne može redovito i kvalitetno opskrbljivati, te ukoliko ne može uredno udovoljavati drugim svojim obavezama koje je preuzeo ugovorom zaključenim s organizatorom tržnice temeljem odredaba ovog Tržnog reda.

 

 

 

 

 

5.                             PRAVILA PONAŠANJA, TE PRAVA I OBVEZE

             SUDIONIKA DOGAĐANJA NA TRŽNICAMA

 

 

Članak 15.

Kako bi se nesmetano obavljao rad i poslovanje tržnice i održavao red na tržnici, svi sudionici događanja na tržnicama dužni su se pridržavati Zakona, drugih odgovarajućih propisa, Odluke o komunalnom redu Grada Kutine („Sl. novine Grada Kutine br.2/02 i 12/04. ), kao i odredaba ovog Tržnog reda.

 Međusobno ponašanje svih sudionika događanja na tržnicama mora biti civilizirano.

 Eventualne nesporazume između pojedinih sudionika događanja na tržnicama razrješava ovlaštena osoba tržnice (tržničar ili voditelj tržnice), a u složenijim situacijama nadležne službe.

 

                                                             

Članak 16.

Prodaja na tržnicama može se obavljati samo u  prodajnim prostorima, odnosno  na prodajnim mjestima (prodavaonice, kiosci, štandovi, stolovi i dr.) određenim prostornim rasporedom prodajnih mjesta definiranim od strane organizatora tržnice.

 

Za izlaganje robe na prodaju prodavači mogu koristiti isključivo prodajnu površinu dodijeljenog im prodajnog mjesta. Odlaganje ambalaže i robe sa strane ili iza prodajnog mjesta, izlaganje robe na način da se zaklanja roba izložena na susjednim prodajnim mjestima, ili bilo kakvo drugo ponašanje prodavača kojim se ometa rad prodavača na susjednim prodajnim mjestima ili komunikacijama građana (kupaca-potrošača) nije dozvoljeno.

 

Članak 17.

Izvan vremena određenog za dopremanje roba i raspremanje zabranjena je vožnja i parkiranje vozila na prodajnim i istovarnim mjestima i pješačkim komunikacijama tržnice. Zabrana se jednako odnosi na sve vrste vozila uključujući mopede, motocikle i bicikle.

U prostor tržnice zabranjeno je ulaziti i parkirati bicikle i motocikle.

Ručna kolica koja se rabe za unutrašnji prijevoz robe tijekom radnog vremena tržnice, ne smiju se ostavljati na prodajnim prostorima i pješačkim komunikacijama tržnice.

 

 

Članak 18.

Na tržnicu se smije dovoziti odnosno donositi roba već pripremljena za prodaju i to u propisanoj,  odnosno u uobičajenoj ambalaži. Čišćenje i pranje robe na prostorima tržnice nije dozvoljeno.

 

 

Članak 19.

Oprema koja služi prodaji, mjere, te posude ili ambalaže u kojima se roba izlaže na prodaju moraju biti uredno održavani, čisti i tehnički ispravni.

 

Korisnici usluga tržnice koji obavljaju prodaju izvan prodavaonica dužni su se koristiti opremom (klupe, štandovi, vage, utezi, ...)  koju na poslugu daje organizator tržnice, osim ako ugovorom o korištenju prodajnog mjesta nije drugačije određeno.

 

Korisnik usluga tržnice je dužan opremu uzetu na poslugu čuvati pažljivo kao što to čini dobar gospodar i odgovara za oštećenja uzrokovana njegovom krivnjom ili nepažnjom.

Ukoliko pri rukovanju navedenom opremom ipak dođe do oštećenja korisnik je dužan naknaditi stvarno nastalu štetu.

 

 

Članak 20.

Korisnici usluga tržnice dužni su tijekom prodaje održavati red i čistoću na prodajnom prostoru tržnice koji koriste.

 

Nakon dovršene prodaje zakupnik je dužan  preostale otpatke i nepotrebnu ambalažu odložiti na za to predviđeno  mjesto na tržnici. Nepoštivanje ove odredbe čini teži prekršaj Tržnog reda.

Korisnici usluga tržnice čijom djelatnošću se proizvodi i tzv. tehnološki otpad (kosti i drugi otpad mesarnica, otpad ugostiteljskih i drugih radnji, i sl. .) dužni su sami na propisan način pohraniti i redovito otklanjati s tržnice tu vrstu otpada, ako ugovorom o zakupu ili drugim ugovorom koji je korisnik usluge zaključio s organizatorom tržnice nije drukčije određeno.

 

 

 

Članak 21.

Prodavači na tržnicama dužni su voditi računa o osobnoj higijeni, biti čisti i uredni, primjereno odjeveni i ne smiju biti pod utjecajem droge ili alkohola i nedoličnog ponašanja.

Zakupci poslovnog prostora i prodajnog mjesta dužni su voditi brigu o čistoći ispred svoga prostora odnosno mjesta i odgovaraju za posljedice nepridržavanja istog.

Prodavači živežnih namirnica životinjskog porijekla moraju ispunjavati i propisane zdravstvene uvjete, a tijekom prodaje nositi čiste bijele ogrtače ili kecelje i bijele kape ili povezice za kosu.   

 Prodavači su odgovorni za kvalitetu i zdravstvenu ispravnost proizvoda.                      

 

Članak 22.

Proizvodi životinjskog porijekla ne smiju se izlagati na prodaju bez prikladne zaštite od onečišćenja.

Za zamatanje i zaštitu prehrambenih proizvoda koji se prodaju na tržnicama smiju se upotrebljavati samo čisti bijeli papir, papirnate ili plastične vrećice, te plastične ili aluminijske folije.

 

Članak 23.

Zabranjeno je na prodajne prostore tržnice dovoditi pse, pušiti u prostorijama u kojima se prodaju živežne namirnice, na bilo koji način zagađivati tržne prostore (odbacivanjem opušaka, otpadaka i dr.), te na bilo koji način ometati poslovanje tržnice ili rad osoblja tržnice ili prodavača na tržnici, odnosno uznemirivati građane koji se kao kupci ili zbog drugih razloga nalaze na tržnici.

 

Članak 24.

Osoblje tržnice (zaposlenici organizatora tržnice) dužno je pridržavati se u radu odredaba Tržnog reda, upozoravati prodavače i kupce na eventualne njihove propuste, ali i biti im na usluzi po svim pitanjima koja se odnose na funkcioniranje tržnice i njezinih službi, te surađivati s nadležnim inspekcijama i drugim nadležnim državnim tijelima, po pitanjima urednog funkcioniranja tržnice, provedbe odredaba Tržnog reda, te primjene važećih zakonskih i drugih propisa koji se odnose na obavljanje prodaje odnosno bavljenje djelatnošću trgovine putem tržnica na malo.

 

 

 

 

6.          OBVEZE,  ODGOVORENOSTI   I  OVLASTI          

                            ORGANIZATORA TRŽNICE

 

Članak 25.

Organizator tržnice osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje svih segmenata tržnice i to na način da se ukupno poslovanje tržnice i korisnika usluga tržnice odvija u skladu s važećim propisima i odredbama ovog Tržnog reda.

 

Članak 26.

U provedbi odredbe prethodnog članka organizator tržnice:

 

 1. osigurava da se poslovanje tržnice odvija isključivo na prostorima tržnice, odnosno u prostorijama koje udovoljavaju propisanim minimalno tehničkim, higijensko- sanitarnim, zdravstvenim i drugim uvjetima;
 2. osigurava da se u svim dijelovima tržnice koji su pod njegovom kontrolom, provode propisane mjere zaštite na radu i zaštite od požara;
 3. vodi sustav evidencija koji će mu omogućiti da u svakom trenutku može identificirati pravne ili fizičke osobe (trgovce i poljoprivrednike) koje na tržnici prodaju robu;
 4. provodi redovite kontrole sanitarno-higijenskih uvjeta u svim dijelovima tržnice koji su pod njegovom kontrolom,

 

Korisnici usluga tržnice koji kao zakupci koriste određene prodajne ili druge prostore ili prostorije (prodavaonice, kiosci, boksevi, skladišta i sl.)  nad kojim organizator tržnice nema kontrolu,  samostalno su odgovorni po točkama 1, 2. i 4. prethodnog stavka ako ugovorom o zakupu nije drukčije određeno.                                                         

 

 

Članak 27. 

U operativnom smislu organizator tržnice:

 1. brine o estetici, urednosti i čistoći svih prostora tržnice u (prodajnih mjesta, manipulativnih prostora, pješačkih komunikacija, skladišnih prostora, zelenih površina i drugih prostora i prostorija u funkciji tržnice) i o upotrebljivosti (tehničkoj ispravnosti, redovitom održavanju i dr.) opreme i inventara koje daje na poslugu korisnicima usluga tržnice;
 2. brine se da korisnici usluga tržnica i građani nazočni na tržnici ne postupaju protivno odredbama Tržnog reda koje se odnose na red i čistoću tržnice tijekom trajanja radnog vremena tržnice;
 3. brine se da na prostorima tržnice koji su pod njegovom kontrolom bude postavljen dovoljan broj posuda za odlaganje otpada i osigurava poseban prostor za odlaganje komunalnog otpada (nepotrebna ambalaža, natrulo ili oštećeno voće i povrće) i drugi otpaci koji uobičajeno prate funkcioniranje tržnice;
 4. osigurava svakodnevno čišćenje svih prostora tržnice koji su pod njegovom kontrolom,  te odvoz prikupljenog komunalnog otpada na deponiju radi zbrinjavanja;
 5. organizira redovito pranje i sistematsku dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju svih prostora i prostorija u funkciji tržnice koji su pod njegovom kontrolom i brine se o jednakom postupanju korisnika usluga tržnice u odnosu na prostore i prostorije koje koriste temeljem ugovora o zakupu ili drugog odgovarajućeg ugovora zaključenog s organizatorom tržnice;
 6. priprema programe aktivnosti i potrebnu organizaciju, osoblje i sredstva za intervencije u izvanrednim okolnostima uzrokovanim elementarnom nepogodom ili drugim unaprijed nepredvidivim događajima;
 7. organizira službu nadzora na tržnicama osposobljenu osigurati elementarni red i sigurnost na prostorima tržnice i pravilan odnos među prodavačima odnosno između prodavača i kupaca.
 8. poduzima potrebne mjere odnosno aktivnosti u pravcu jačanja povjerenja potrošača u tržnice i ponudu na tržnicama

 

Korisnici usluga tržnice koji kao zakupci koriste određene prodajne ili druge prostore ili prostorije (prodavaonice, kiosci, boksevi, skladišta i sl.) nad kojima organizator tržnice nema kontrolu samostalno su odgovorni za red i sanitarno-higijenske uvjete u prostorijama i  na prostorima koje koriste.

 

 

Članak 28.

Organizator tržnice je ovlašten vozila ili predmete ostavljene na prostorima tržnice protivno odredbama ovog Tržnog reda, o trošku njihovog vlasnika, premjestiti na za to određena mjesta (organizirana parkirališta, odnosno skladišta pri samoj tržnici ili drugdje u gradu).

 

Za eventualne štete prouzrokovane postupanjem u smislu odredbe prethodnog stavka, organizator tržnice odgovara samo ukoliko je do njih došlo namjerom ili grubom nepažnjom osoblja tržnice.

 

Članak 29.

Organizator tržnice je ovlašten, u slučajevima neizvršavanja (ili neurednog izvršavanja) obaveza koje za zakupce ili druge korisnike usluga tržnice proizlaze iz odredbi ovog Tržnog reda o održavanju reda i čistoće na tržnim prostorima, organizirati da se o njihovom trošku obave radnje koje su propustile obaviti ili, ukoliko to nije moguće, narediti im privremeni prestanak rada dok svoje poslovanje ne usklade s odredbama Tržnog reda.

 

;Članak 30.

Organizator tržnice otkazati će ugovor o zakupu, ugovor o dodjeli prodajnog mjesta ili drugi ugovor zaključen s korisnikom usluga tržnice odnosno oduzeti rezervaciju prodajnog mjesta naročito:

 

 1. u slučajevima opetovanog (učestalog) nepridržavanja propisa ili odredaba Tržnog reda;
 2. u slučajevima neispunjavanja drugih obaveza koje je korisnik usluga tržnice preuzeo zaključujući ugovor o zakupu, odnosno drugi odgovarajući ugovor s organizatorom tržnice;
 3. u slučajevima višekratnog pokušaja obmanjivanja potrošača ili prodaje proizvoda koje nije ovlašten prodavati, odnosno proizvoda koji se prema važećim propisima ili prema odredbama ovog Tržnog reda ne smiju prodavati na tržnicama;
 4. u slučajevima učestalog neprimjerenog ponašanja prema drugim prodavačima, građanima ili zaposlenicima tržnice;
 5. u slučajevima samovoljnog proširivanja ili preuređivanja prodajnog mjesta dodijeljenog mu na korištenje kao i;
 6. u slučajevima neplaćanja zakupnine i nakon opomene.

 

 

Članak 31.

Organizator tržnice dužan je privremeno, do okončanja postupka pokrenutog od strane Državnog inspektorata u vezi s legitimitetom prodaje koju na tržnici obavlja korisnik usluga tržnice, suspendirati sve ugovore zaključene s tim korisnikom usluga tržnice kada ga o tome obavijesti inspektor Državnog inspektorata temeljem odredbe Zakona o trgovini.

 

Ponovno aktiviranje ugovora iz prethodnog stavka ovisi o konačnom ishodu postupka koji vodi Državni inspektorat odnosno o ishodu eventualnog upravnog spora.

 

Za vrijeme trajanja upravnog postupka (upravnog spora) iz stavka 1. i 2. ovog članka korisnik usluga tržnice protiv kojeg se vodi postupak dužan je:

 1. ili redovito plaćati organizatoru tržnice ugovoreni iznos zakupnine i druge svoje ugovorene novčane obveze (komunalnu naknadu i sl.), odnosno paušalnu naknadu za korištenje prodajnog mjesta, rezervaciju i dr.
 2. ili otkazati ugovor o korištenju

 

 

Članak 32.

U provođenju nadzora nad primjenom Tržnog reda ovlašteni djelatnici organizatora tržnice i komunalni redari, uz predočenje odgovarajućeg ovlaštenja (npr. iskaznice s imenom i prezimenom ovlaštenog djelatnika,...)   imaju osobito slijedeće ovlasti:

 1. zatražiti i pregledati isprave korisnika usluga tržnice na temelju kojih se može utvrditi njihov osobni identitet sukladno zakonu.
 2. zatražiti i pregledati isprave kojima korisnik usluga tržnice dokazuje zakonitost  bavljenja djelatnošću trgovine putem tržnice ili status nositelja ili člana OPG-a.
 3. narediti korisniku usluga tržnice ili građanima koji su, kao kupci ili iz drugih razloga nazočni na tržnici, određene radnje ili suzdržavanje od činjenja određenih radnji,a  u vezi s provedbom odredaba ovog Tržnog reda;
 4. privremeno, do dolaska nadležnog sanitarnog ili veterinarskog inspektora zabraniti prodaju proizvoda za koje se, prema njihovom izgledu, mirisu ili drugim očiglednim svojstvima, opravdano može posumnjati da nisu pogodni za ljudsku ishranu ili da mogu biti opasni za zdravlje ljudi;
 5. privremeno, do dolaska nadležnog inspektora gospodarske inspekcije, zabraniti prodaju proizvoda kada postoji dvojba o tome smiju li se, prema važećim propisima, ti proizvodi prodavati na tržnicama;
 6. zabraniti prodaju poljoprivredno prehrambenih proizvoda koji se, prema odredbama ovog Tržnog reda, ne smiju prodavati na tržnici (neočišćeno, oštećeno ili natrulo voće i povrće, proizvodi izloženi na prodaju u neadekvatnoj, nečistoj ili oštećenoj ambalaži, proizvodi s manama za koje su propisani posebni uvjeti prodaje i drugo);

 

Korisnici usluga tržnice ili građani na koje se odnose odredbe prethodnog stavka dužni su ovlaštenom djelatniku tržnice omogućiti uvid u isprave iz točke 1. i 2. odnosno postupiti po njegovim nalozima iz točke 3. do 6. prethodnog stavka.

 

 

 

 

7.              ODGOVORNOST ZA ŠTETU

 

Članak 33.

Za eventualnu štetu, do koje bi došlo radi neizvršavanja ili neurednog izvršavanja obaveza koje za sudionike događanja na tržnicama proizlaze iz odredaba ovog tržnog reda ili iz ugovora zaključenih temeljem odredaba ovog tržnog reda, odgovara onaj čijom je radnjom odnosno propuštanjem izvršenju radnje koju je bio dužan obaviti šteta uzrokovana.

 

Članak 34.

Sudionici događanja na tržnicama, bez obzira na razlog njihove nazočnosti na prostorima tržnice, moraju biti svjesni da uobičajeno funkcioniranje tržnice podrazumijeva i određene opasnosti koje sa sobom nosi velika koncentracija ljudi, nužnost manipuliranja opremom, robama i ambalažom i druge uobičajene značajke redovitog funkcioniranja tržnica te da se, iz tih razloga, moraju ponašati na način koji uključuje viši stupanj pažnje (pažnju dobrog gospodarstvenika odnosno pažnju dobrog domaćina).

Organizator tržnice nije odgovoran za štete koje je bilo moguće izbjeći na način određen prethodnim stavkom.

 

 

 

8.              ZAŠTITA POTROŠAČA

 

Članak 35.

Na tržnici se smiju prodavati samo zdravstveno ispravni i za ljudsku uporabu prikladni proizvodi.

Proizvodi koji podliježu zdravstvenom nadzoru i pregledu smiju se prodavati samo nakon obavljenog odgovarajućeg pregleda i uz potvrdu o obavljenom pregledu.

Za kvalitetu proizvoda i roba koje se prodaju na tržnici odgovorni su prodavači.

 

Članak 36.

Proizvodi doneseni na tržnicu moraju prije početka prodaje biti uredno po vrstama izloženi..

Na svakom izloženom proizvodu  mora prije početka prodaje biti čitljivo ispisana cijena za jedinicu mjere koja je propisana ili uobičajena za mjerenje tih vrsta proizvoda.

Za prodanu robu ne smije se naplatiti cijena viša od naznačene na cjeniku.

 

Članak 37.

Prodavači su dužni mjeriti i vagati robu u jediničnim mjerama koje su propisane ili uobičajene za mjerenje određenih vrsta roba.

Mjerenje mora biti točno.

Svi mjerni uređaji moraju biti smješteni tako da kupci mogu nesmetano kontrolirati mjerenje.

 

 

Članak 38.

Prodavač je dužan na zahtjev kupca prodati mu robu donesenu na tržnicu radi prodaje i izloženu na prodaju.

Trgovac smije odbiti pružanje usluge koja je predmetom njegovog poslovanja samo iz posebno opravdanih razloga.

 

Članak 39.

Prodavač je dužan prodati kupcu onu količinu robe koju on traži, vodeći računa o uobičajenom načinu prodaje roba.

Izuzetno od odredbe prethodnog stavka prodavač nije dužan na zahtjev kupca rezati robu koja se prema ustaljenim običajima kod prodaje ne reže.

 

Članak 40.

Trgovci na tržnicama moraju svoje prodajne objekte vidljivo označiti punim nazivom tvrtke (poduzeća, obrta, OPG-a,) i/ili podacima o vlasniku.

Oblik i veličinu natpisa trgovac dogovara s organizatorom tržnice.

                                                   

Članak 41.

Zabranjeno je na bilo koji način dovoditi u zabludu potrošače o porijeklu i svojstvima robe izložene na prodaju.

 

Članak 42.

Organizator tržnice dogovara s organizacijama potrošača modalitete suradnje u cilju efikasnije zaštite prava potrošača utvrđenih zakonom i u cilju jačanja njihovog povjerenja u tržnice i ponudu na tržnicama.

 

 

 

9.                PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

 

Članak 43.

Gradsko poglavarstvo Grada Kutina na 60. sjednici održanoj 19. veljače 2009. godine donijelo je Zaključak o davanju  suglasnosti na ovaj Tržni red.

 

Članak 44.

Ovaj Tržni red stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Kutine i na oglasnoj ploči Komunalnih servisa Kutina d.o.o.

Danom stupanja na snagu ovog Tržnog reda prestaje važiti Tržni red donesen dana 23. studenog 1993. godine.

 

 

 

                                                                                   KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o.

KLASA: 022-05/09-02/1

URBROJ: 2176/03-01-09-60-4

Kutina, 19. veljače 2009. godine