O D L U K A

o uvođenju naplate parkiranja vozila na parkiralištima

Grada  Kutine

Članak 1.


Ovom Odlukom određuju se parkirališta na području Grada Kutine na kojima se uvodi  naplat parkiranja,  vrijem naplate   nadzora  parkiranja, organizacija službe naplate i nadzora parkiranja, oslobođenje od naplate parkiranja, te druga pitanja iz ovog područja.


 

Članak 2.


Na područj Grada  Kutine  uvodi  se  naplat parkiranj za  osobna  vozila  na slijedećim   parkiraltima ( u daljnjem tekstu: javna parkirališta):


-  Sva parkirališta u vlasništvu Grada kao i druga parkiralta za koja organizator parkiranj dobije suglasnost vlasnika, u užem centru Grada Kutina, t.j.    unutar obuhvatne zone ul.  K.P.Krešimira IV na jugu, Radićeva ul. na zapadu, Trg kralja Tomislava i početak Crkvene  ul. (kod Parka) na sjeveru, i ul. Lj.  Posavskog na istoku. -


 Gradonačelnik će posebnom odlukom odrediti zone cijene naplate parkiranja.


 

Članak 3.


Javna parkiralta iz članka 2. ove Odluke biti će posebno obilježena vodoravnom (oznak na  kolnik  drugim  površinama)   okomitom  (prometni  znak  prometnom signalizacijom u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cesti, te Pravilnikom o turističkoj i ostaloj signalizaciji na  cestama.


 

Članak 4.


Zaustavljanjem  il parkiranjem  vozila  na  javnom  parkiralištu,  vozač  odnosno vlasnik   vozila  zaključuje   organizatorom  parkiranja  ugovo  korištenju  javnog parkirališta (dalje  tekstu: ugovor o parkiranju), odnosno prihva uvjete propisane ovom Odlukom.


Organizator parkiranja nije odgovoran za čuvanje vozila i eventualno oštećenje ili krađu vozila na parkiralištima kojim upravlja. 

Članak 5.


Naplata i nadzor parkiranja vrši se od ponedjeljka do petka u vremenu od 7:00 do 20:00 sati, a subotom u vremenu 7:00 do 14:00 sati.


Naplata i nadzor parkiranja ne vrši se nedjeljom i blagdanom.


Gradonačelnik može odrediti i druije vrijeme naplate i nadzora  parkiranja kao i donijeti odluku o vremenskom ograničenju parkiranja.

 


 

Članak 6.


Naplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu obavlja se:

         •    na blagajni organizatora parkiranja (kupovinom dnevne ili mjesečne karte)

         •    putem automata (ubacivanjem kovanica u parkirni automat)

         •    putem mobilnih telefona (prijemom SMS poruke o plaćenoj parkirnoj satnoj karti)


Naplata  parkiranj vrši  se  na  način  da  se  svak započeti  sat  parkiranja računa kao puni sat.


Na javnom parkiralištu, a na temelju unaprijed kupljene mjesečne karte, mogu se bez vremenskog  ograničenja parkirati vozila građana Grada  Kutine i pravnih osoba sa sjedištem u Gradu Kutini, kao i zaposlenici čije je mjesto rada unutar obuhvata zone naplate parkiranja.


Cijenu parkiranja, odnosno cijenu dnevne i mjesečne karte, kao i cijenu sata  parkiranj (satna  karta odruje  Gradonačelnik  Grad Kutin  posebnom odlukom.“


 

Članak 7.


„Za korištenje javnih parkirališta iz ove Odluke korisnik parkirališta mora imati odgovarajuću parkirnu kartu.


Parkirna karta je isprava kojom korisnik javnih parkirališta dokazuje da je plati odgovarajuć naknadu  prema  zoni  parkiranja,  te  d se  na  parkiralištu   zadržava u okviru propisanog vremena.


Korisnik parkiraltdužan je istaknuti parkirnu kartu s unutarnje strane na vjetrobranskom staklu vozila ili platiti parkiranje putem SMS-a, najkasnije u roku 15 minuta od dolaska na parkiralište.


Parkirališna karta izdaje se kao dnevna karta za određenu parkirališnu zonu i vrijedi  od  trenutka izdavanja do istog vremena u sljedećem danu u kojem se  naplaćuje parkiranje.


Za kraće vrijeme korištenja parkirališta karta izdaje se i kao jednosatna ili višesatna parkirališna karta (u daljnjem tekstu: satna karta).


Mjesečna  parkirna  karta  izdaje  se  za  jedan  il više  mjeseci   vrijedi  od datuma kupnje do istog datuma završnog mjeseca.


Izgled i sadržaj parkirne karte  određuje organizator  parkiranja sukladno  zakonskim propisima. 

                                                                                                                              Članak 8.


„Korisnik parkirališta  može kupiti dnevnu kartu na blagajni organizatora sukladno članku 6. stavak 1., odnosno može je neposredno preuzeti uz  nalog za plaćanje na javnom  parkiralištu  od kontrolora  naplate  parkiranja. Cijena karte preuzete od kontrolora naplate uvećava se za manipulativne troškove u iznosu od 50 kuna.


Ak korisni parkirališta  ne  istakne  parkirnu  kartu  sukladno  članku  7, stavak 3 il ne plati parkiranje putem SMS-a, smatra se da je preuzeo dnevnu kartu koju mu je kontrolor naplate stavio na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od osam dana  od dana njezinog preuzimanja.


Dnevna karta s nalogom za plaćanje preuzeta na način iz stavka 2. ovog članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja  ne  utječu na valjanost dostavljanja i ne odgađaju plaćanje.


 

Članak 9.


„Ako korisnik parkirališta ne plati  dnevnu kartu  preuzetu s nalogom  za plaćanje u roku iz članka 8. stavak 2. ove Odluke organizator parkiranja  poslat će opomenu na adresu  vlasnika vozila i nakon isteka roka navedenog u opomeni pokrenut  će  protiv  vlasnika  vozil  svoje  ime     za  svoj  račun odgovarajući sudski postupak.


 

Članak 10.


„Ukoliko korisnik parkirališta prilikom parkiranja zauzme više parkirališnih mjest dužan  j kupiti  toliko  parkirališnih  kart koliko je parkirališnih  mjesta zauzeo.  


Ukoliko  korisnik  parkirališta  nema  istaknutu  parkirnu  kartu  sukladno članku 7. ove Odluke, ili ukoliko je korisniku parkirališta istekla   parkirna  karta, ili im neodgovarajuć parkirnu  kartu,  smatra  se  da  korisnik  parkirališta  nema odgovarajuću parkirnu kartu.


Ukoliko korisnik parkirališta nema odgovarajuću parkirnu kartu smatra se da  je   pristao preuzeti  dnevn parkirnu  kartu  koju  mu  je  kontrolor  naplate parkiranja stavio na vjetrobransko staklo i dužan ju je platiti u roku od osam dana od dana preuzimanja.“

 


Članak 11.


„Korisnikom  parkirališta  smatra  se  vlasni vozila  koj je  evidentiran  u odgovarajućim evidencijama MUP-a, prema registarskoj oznaci vozila ili drugim odgovarajućim evidencijama.“ 

Članak 12.


Na javnom parkiralištu oslobođena su naplatne naknade za parkiranje:

•    vozila Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatske vojske, prve pomoći i vatrogasna  vozila, u slučaju kad vrše interventne mjere;

•    vozila   međunarodnom  oznakom  za  invalide na  svim  parkirnim  mjestima označenim za invalide;

•    vozila koja imaju odobrenje  parking kartu izdanu od organizatora parkiranja, na prijedlog gradonačelnika, koja mora biti istaknuta na vidnom mjestu u vozilu. 

Članak 13.


Naplata parkiranja na javnim parkiraltima iz članka 2. ove Odluke, odnosno poslovi organizacije naplate i nadzora na javnim parkiralištima, te ostali poslovi  određeni člankom 1. iste Odluke, povjeravaju se tvrtki Komunalni servisi Kutina d.o.o..


Komunalni servisi  Kutina d.o.o., dio poslova mogu prenijeti na drugu pravnu osobu,  u obvezu provođenja postupka javnog nadmetanja ili postupka  ogranenog  prikupljanja  ponuda,   ciljem  izbor najpovoljnije ponuditelja,  t u prethodnu suglasnost gradonačelnika.

 


 

Članak 14.


Organizator parkiranja je dužan voditi brigu o javnim parkiralištima na slijedeći način :

•    odavati vodoravnu i okomitu prometnu signalizaciju ;

•    odavati čistoću na površinama javnih parkirališta;

•    redovno izvještavati vlasnika o stanju javnih parkirališta, kako bi Grad Kutina ,kao vlasnik,mogao na vrijeme planirati sredstva za tekuće i pojačano   održavanja istih, te održavanja javnih parkirališta u zimskim uvjetima.

 


Članak 15.


Organizator parkiranja je obvezan na javnim parkiralištima, na odgovaraji način istaknuti Cjenik usluga i druge obavijesti važne za korisnike javnih parkirališta.


 

 

Članak 16.


Nadzor  nad  provođenjem  odredaba  ove  Odluke  obavlj služba  komunalnog redarstva Grada Kutine, te nadležna Postaja prometne policije.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove Odluke provode nadležne inspekcije, svaka u okviru svoje nadležnosti, sukladno posebnim propisima.


 

Članak 17.


Ovaj pročišćeni tekst Odluke objaviti će se u «Službenim novinama Grada Kutine».